Výber z diela - Koláž

akademický maliar
Ondrej IVAN

život • tvorba • odkaz

Zhodnotenie tvorby Ondreja IVANA

Autor: Dr.h.c. prof. PhDr. Ľ. Petránsky DrSc.

Na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov tohto storočia absolvuje svoje vysokoškolské štúdiá na pražskej Akadémii výtvarných umení niekoľko poslucháčov zo Slovenska, ktorí sa budú postupne aktívne podieľať na formovaní i organizácii našej kultúry. V oblasti sochárstva je to Ján Kulich, Tibor Bártfay, Alfonz Groma, Ladislav Snopek, Alexander Trizuljak a ďalší. Podobne tomu bolo aj v ďalších výtvarných druhoch, aj keď sochárstvo prezentovalo najkvalitatívnejší prínos. Akadémia výtvarných umení v Prahe - slovami Jiřího Kotalíka - dala takto na čas i smerodatné podnety k tvorivým snahám slovenského umenia a zároveň si v širšom rámci uvedomila úlohu a význam školy v našom celom kultúrnom a spoločenskom živote. Nie náhodou sa v tomto období podieľala na skvalitnení reštaurátorskej činnosti na Slovensku. Z jej prostredia vychádzajú absolventi, ktorí sa v ďalších rokoch budú významne zúčastňovať na rozvoji tejto dôležitej oblasti u nás. K nim patrí aj akademický maliar Ondrej IVAN, ktorý v roku 1951 úspešne absolvoval ateliér reštaurovania výtvarných diel na AVU u profesora Bohuslava Slánskeho (prof. B. Slánsky viedol ateliér v rokoch 1947 až 1970). Tu získal základné - a ničím nenahraditeľné - poznatky nielen o samotnom zmysle tejto činnosti, ale aj o moderných prístupoch pri záchrane kultúrnych a najmä umeleckých pamiatok. Uvedomil si, že zachovávať hodnoty našej minulosti neznamená púhe konzervovanie dokumentárnych prvkov. Zároveň ide aj o pochopenie estetických kvalít a výtvarnej pôsobivosti. Len v syntéze všetkých týchto aspektov je možné odovzdávať neopakovateľné bohatstvo našej minulosti budúcim generáciám. Pri realizácii tohto programu uvádzanej špeciálnej výtvarnej a vedeckovýskumnej disciplíny je ďalej nutné i zvládnutie technologických procesov. Aj v tomto smere má Ondrej IVAN dobré základy. Získal ich už napokon i počas štúdia na Chemickej odbornej škole vo Svite (1940 až 1944).

Skôr ako spomeniem niektoré výsledky reštaurátorskej činnosti Ondreja IVANA, ktorá predstavuje nesporne jadro jeho diela, chcel by som upozorniť ešte na niektoré ďalšie aspekty, významne dotvárajúce profil autorovho snaženia. V priebehu štúdia na pražskej AVU získal mladý autor i široké základy z dejín a teórie výtvarných umení. Prednášky V. V. Štecha (pôsobil na AVU v rokoch 1930 až 1958) významne vplývali na jeho estetickú orientáciu, na komplexnejšiu analýzu hmotných pamiatok i na samotný ľudský profil. Rovnako štúdium v maliarskych ateliéroch profesora Vratislava Nechlebu a Jána Želibského prehĺbili kvality ďalšej činnosti Ondreja IVANA. Určite nie náhodou už v roku 1950 na výstave prác poslucháčov pražskej AVU v Mánese získal prvú cenu za reštaurátoskú prácu. V priebehu školských rokov realizoval i viacero pozoruhodných kópií skvelých diel svetovej kultúry: gotických tabuľových malieb i obrazov Vecellia Tiziana, Petra Paula Rubensa, Rembrandta van Rijna, Jacoba van Ruisdaela a iných. Uvádzaná kvalita výsledkov spočíva i v dobrej kresliarskej príprave, prostredníctvom ktorej si Ondrej IVAN prehlboval vzťah k motívu a určitému objektu.

Konkrétne výsledky reštaurátorskej činnosti Ondreja IVANA sa predovšetkým spájajú s jeho pôsobením v Slovenskej národnej galérii v Bratislave, Východoslovenskej galérii v Košiciach a v Oblastnej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. V týchto inštitúciách so vzácnym citom zreštauroval množstvo hodnôt stredovekého obdobia, európskeho renesančného i barokového umenia i nejedno dielo slovenskej maľby minulého storočia. Pri zanietenej práci dokázal svoje prednosti: správne syntetizoval technologicko-remeselné aspekty s esteticko-výtvarnými kvalitami, kultúrno-historickým rozhľadom i vlastným umeleckým talentom.

Okrem reštaurátorskej aktivity sa venuje Ondrej IVAN i maľbe a kresbe. Značná časť výsledkov je v nich však tesne spojená práve s reštaurovaním. Overuje si v nich určité maliarske postupy, kompozičné zákonitosti i kresebné princípy. V tomto zmysle je nutné i analyzovať a interpretovať túto časť jeho diela. Zároveň vznikajú i práce, ktoré však nesú pečať voľného a invenčného prístupu k stvárneniu určitých ideovo-tematických celkov. Máme na mysli predovšetkým jeho vrúcny vzťah k rodnému prostrediu Vysokých Tatier. Pozitívne hodnoty evidujeme potom v tých prípadoch, kde sa autor dokázal tvorivo vzdialiť od záznamu vonkajších stránok toho-ktorého námetu a prešiel k poznaniu hlbších, vnútorných zákonitostí. A práve tu sa uplatní i umelcov spontánny, dynamický rukopis v jednote s farebnými hodnotami i vnútornou kresliarskou osnovou. Toto konštatovanie platí i na niektoré portrétne práce, kde sa mu podarilo postihnúť psychológiu určitej osobnosti.

Ondrej IVAN sa nezúčastňuje zápasu pri formovaní našej výtvarnej kultúry len aktivitou v oblasti reštaurovania, maľby a kresby. Osobitne musíme poukázať na jeho príkladnú a principiálnu činnosť v najrozličnejších organizáciách nášho spoločenského života, jeho pôsobnosť v odborných komisiách ZSVU a SFVU. Zvlášť pripomeňme IVANOVU aktivitu vo funkcii riaditeľa Oblastnej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Zaslúžil sa tu spoločne s ďalšími nielen o budovanie zbierkových fondov, či napĺňanie výstavného programu v duchu princípov našej kultúrnej politiky, ale aj o bratské prepájanie družby s českým národom. Všetky spomínané momenty nám dokresľujú takto profil Ondreja IVANA, jeho spoločenskú i výtvarnú aktivitu, jeho ľudskú i umeleckú skromnosť. A v tomto smere je i príkladom pre mladšie generácie.

© 2021 Ing. arch. Branislav Ivan

Clicky